Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη /χρήστη του ιστοτόπου της apt S.A., υπόκειται στους όρους του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν. 4624/2019), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 2002/58/ΕC και Καν. GDPR 679/2016).
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της apt S.A λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας.

Σε περίπτωση διαδικτυακών συνδέσμων με άλλους ιστοτόπους που ελέγχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η apt S.A δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Η apt S.A διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και πάντοτε στο πλαίσιο του εκάστοτε υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας της apt S.A έχει δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και αντίταξης σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Εταιρεία, apt S.A, 2, Αδριανείου, 11525, Αθήνα, Ελλάδα