Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΑΠΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αδριανείου αρ.2,

Read more